అంశం నుంచి అంతర్దృష్టి

ఒక సంబంధం తెగిపోయిన వెంటనే మీరు కొంత ధైర్యం కొరకు ఎదురుచూస్తున్నారా? మీరు తల్లిదండ్రుల మార్గదర్శకత్వాన్ని ఉపయోగించుకొనగలరా? లేదా ప్రారంభ క్రైస్తవ్యం యొక్క నమ్మకాలు మరియు ఆచారాల గురించి మరింత తెలుసుకోవాలనే ఆసక్తి మీకు ఉండవచ్చు. జీవాంతర్దృష్టి మినిస్ట్రీస్ వ్యాసాలను, ప్రసారాలను మరియు వనరులను కలిగి ఉంది. అలాగే సులభంగా సమాచారాన్ని పొందడం కోసం అంశాలవారీగా ఇక్కడ మేము ఇలాంటివి అనేకమైనవి సేకరించి ఏర్పాటు చేశాము. మీరు ఈ పేజీలను తిరుగవేస్తూ చదువుచున్నప్పుడు దేవుడు మీకు ఉపచారము చేస్తాడని మేము ఆశించుచున్నాము.

Anger

In the times we live in, anger may be the emotion we see expressed around us most. Learning what’s behind our anger helps us unlock underlying emotions.

Explore this Topic

పరిశుద్ధ గ్రంథము [Bible]

పరిశుద్ధ గ్రంథము యొక్క వ్యక్తిగత పుస్తకాలను బాగా పరిశీలించడం ద్వారా లేదా మొత్తం గ్రంథంపై మీ అవగాహనను అభివృద్ధి చేసుకోవడం ద్వారా దేవుని వాక్యంలో మీ సమయాన్ని వృద్దిచేసుకోండి.

ఈ అంశాన్ని పరిశోధించండి

Bible Characters

Let the personalities of the Bible come alive for you. Learn about the experiences they faced, the choices they made, and how the lessons they learned apply to your life.

Explore this Topic

Christian Living

Living out the Christian faith on a daily basis is often quite challenging. Find practical wisdom to inspire you to “walk in a manner worthy of [your] calling” (Ephesians 4:1).

Explore this Topic

Christmas

See the nativity story through the eyes of the ordinary, everyday people whom God chose to involve. As you do, your heart will burst with gratitude for the incarnation of the Son of God.

Explore this Topic

Church

God has ordained the unique, vibrant structure of the church community so that we may mature spiritually, love each other completely, and serve Him passionately within it.

Explore this Topic

Church History

Trace the finger of God through the 2,000-year-old history of the church and experience how God has sustained her—even through times of great persecution.

Explore this Topic

Crisis

When crisis shakes you all the way to your foundation, you need to find a way to return to the truths you embraced before the crisis. Cling to our unchanging God, who offers the hope you need.

Explore this Topic

Death

The feelings of grief over the passing of a loved one can overwhelm us. But we must never forget that Jesus’s love and comfort will never, ever leave us.

Explore this Topic

Divorce

As the church becomes increasingly affected by the secular viewpoint on divorce, let the Author of reconciliation, forgiveness, and healing present a different view.

Explore this Topic

ఈస్టర్ [Easter]

యేసు చనిపోయి, మృతులలోనుండి లేచినప్పుడు జరిగిన ప్రేమ మరియు శక్తి యొక్క కలయికను, అలాగే వేరే ప్రత్యామ్నాయం ఎందుకు లేదు, మరియు ఈ రోజు ఈ సంఘటన ఎందుకింత వ్యత్యాసాన్ని కలిగిస్తుందో బాగా అర్థం చేసుకోండి.

ఈ అంశాన్ని పరిశోధించండి

Encouragement & Healing

Life comes at us hard sometimes and throws us curves we don’t expect. Find words of comfort here that pertain to the personal struggles you’re currently facing.

Explore this Topic

End Times

Find out what you should know about the end times, and what, if anything, you should do to live out your faith in the midst of these turbulent times.

Explore this Topic

Failure

Many messages both in- and outside the church try to tell us we don’t measure up. We’ve failed. Yet God can use even real failure to do His mighty work in and through us.

Explore this Topic

Forgiveness

There are various kind’s of forgiveness, some being much harder than others. But all are essential if we want to maintain a close, unhindered walk with our Lord.

Explore this Topic

Friendship

Acquaintances come and go throughout our lives, but one who becomes a treasured friend is worth holding onto. Learn the qualities and benefits of true friendship.

Explore this Topic

Fruit of the Spirit

How can we know if we’re really making progress in our spiritual walk? This list provided by Paul is a great place to start in seeing if the Spirit controls our thoughts.

Explore this Topic

దేవుడు [God]

దేవునికి చాలా పేర్లు ఉన్నాయి, కాని ఆయన ఇంకా మర్మముగానే ఉన్నాడు. అయినప్పటికీ మనం ఆయనను బాగా తెలుసుకోవాలని వెదకినప్పుడు ఆయన ఆనందిస్తాడు. ఎందుకంటే ఆయనను వెంబడించుట వలన కలిగే గొప్ప లాభమేమిటో ఆయన యెరుగును.

ఈ అంశాన్ని పరిశోధించండి

God’s Will

It would be nice to see God’s will for your life laid out before you. Or would it? Find out some of the ways God reveals His will and how better to seek it.

Explore this Topic

Grace

Tapping into the wonders of God’s grace will make the difference between ho-hum religion and an intimate relationship with a God who wishes us nothing short of joy.

Explore this Topic

Grandparenting

Grandparents have a unique opportunity to encourage and mentor using their life’s wisdom. If you find yourself in that role, you’ll enjoy these reflections and resources.

Explore this Topic

Holy Spirit

Understanding the Holy Spirit’s role in your life as a Christian is crucial. Stop traveling by foot and instead board the jumbo jet of His transforming power!

Explore this Topic

How to Know God

Do you know about God, but you’re not sure that you know Him personally? Find answers to your questions, and if you are a believer, find help in sharing your faith with others.

Explore this Topic

Humour

Overburdened by your responsibilities? Taking life a bit too seriously these days? Step away from the news headlines for a spell and concentrate on the lighter side of life. Let yourself laugh!

Explore this Topic

Israel

Studying the geography of Israel sharpens your understanding of biblical events—and may make you want to join the thousands who have made the life-changing journey to the Holy Land.

Explore this Topic

యేసు [Jesus]

చరిత్రలో అత్యంత ప్రభావవంతమైన వ్యక్తిగా యేసు సులభంగా నిలుస్తాడు. నేటికీ, లక్షలాది మంది ఆయనను రక్షకుడని పిలుస్తున్నారు. ఎందుకు? ప్రపంచాన్ని యింతలా కుదిపేసిన భూమిపై ఆయన స్వల్ప సమయం గురించి ఏమి తెలుసుకోవాలి?

ఈ అంశాన్ని పరిశోధించండి

Leadership

Being a leader always comes with its challenges! Find strength and guidance to help you become the godly, wise leader God can equip you to be.

Explore this Topic

Love

How are Christians supposed to stand out from others in our culture? By how much we love each other and seek out those, overlooked by others, who need love badly.

Explore this Topic

వివాహము [Marriage]

నిబద్ధత, నమ్మకము కలగలిసిన వివాహాన్ని కొనసాగించాలని కోరుకునే జంటలను మన లోకం యొక్క ఆకర్షణములు నిరంతరం దాడి చేస్తున్నాయి. కఠినమైన కాలములగుండా ఎలా వెళ్లాలనేదాని విషయమై దేవుని జ్ఞానాన్ని పొందుకోండి.

ఈ అంశాన్ని పరిశోధించండి

Men

Receive some heart-to-heart advice geared toward the difficulties and challenges unique to men and the pressures they feel in today’s fast-paced, permissive culture.

Explore this Topic

Men’s Purity

Is it possible to pursue a morally pure life in the midst of our sex-saturated society? Our Men’s Purity page will help you submit your desires—and your thought life—to God.

Explore this Topic

పెంపకము [Parenting]

పెంపకము అనేది జీవితం యొక్క అంతిమ సవాలు మరియు గొప్ప నెరవేర్పు. మీ శక్తిని పునరుద్ధరించడానికి మరియు మీరు మాత్రమే పూరించగల కీలకమైన పాత్రను గుర్తుచేసుకోవడానికి సహాయక దృక్పథాలను కనుగొనండి.

ఈ అంశాన్ని పరిశోధించండి

Pastors

Benefit from Chuck Swindoll’s more than forty years of pastoral experience as he shares from his heart the valuable insights God has given him throughout his ministry.

Explore this Topic

Pornography

Easily accessed through any Internet device, pornography is a serious problem affecting people of all ages and social classes. These resources will guide you to freedom if you’re struggling and help you protect those you love.

Explore this Topic

Prayer

We sometimes forget we can come before the God of all creation at any time with any concern on our hearts. Recognize this privilege and honor for what it is!

Explore this Topic

Sexual Abuse

Sexual abuse is a devastating sin that leaves scars of all kinds. But in Jesus Christ and His church protection, guidance, and healing can and must be found.

Explore this Topic

Sin

Is it too harsh to label as “sin” another person’s private choices? And how much emphasis should we place on our own failures? Find the proper balance on this subject.

Explore this Topic

Special Needs

If the special needs and pain in your life are leaving you desperate to find hope and peace, let these resources remind you that eternal hope exists for you today.

Explore this Topic

Stewardship

As Christians we must think carefully about our stewardship in ways that honour God. The tools on this page can enlighten your mind and attitude as you seek to become a godly giver.

Explore this Topic

Theology

How important it is for believers in Christ to know what we believe and why we believe it! Take time to learn the essential truths of our faith.

Explore this Topic

Women

Women feel many pressures to conform to our culture’s expectations. Be redirected to the biblical model and see that the true beauty of a woman comes as she honours God.

Explore this Topic

Women’s Purity

Every woman wants to be cherished and seen as uniquely valuable. Our Women’s Purity page will help you submit your dreams to God in exchange for His best for you.

Explore this Topic

Worry

Engrained feelings of worry can reflect years of coping techniques and ancestral patterns that aren’t conquered quickly. But God’s Spirit transforms minds as we submit to God’s Word.

Explore this Topic

Worship

Understanding what true worship is—and is not—will free your soul and spirit to engage in this vital communication between you and your Saviour.

Explore this Topic