ఆవశ్యకమైన నమ్మకాలు

పాస్టర్ చక్ స్విన్డాల్ యొక్క బైబిల్-బోధనా పరిచర్యయైన ఇన్సైట్ ఫర్ లివింగ్ మినిస్ట్రీస్ యొక్క మిషన్ స్టేటుమెంటు, లేఖనము యొక్క సత్యాలను మరియు యేసుక్రీస్తు అను వ్యక్తిని తెలియపరచడంలో ఎంతో ఉత్కృష్టతతో రాణించటానికి కట్టుబడి ఉన్నామని పేర్కొంది. మనలాంటి దయ-ఆధారిత పరిచర్య క్రైస్తవ సాధన యొక్క అనేక రంగాలలో వ్యాఖ్యానం మరియు భావ ప్రకటనా స్వేచ్ఛను అనుమతిస్తుంది. అయితే, ఈ క్రింది ఆవశ్యకమైన నమ్మకాలు సంపూర్ణమైనవి మరియు మార్చలేనివి అని మేము నమ్ముతున్నాము. వీటిని చదవాలని మేము మిమ్మల్ని ఆహ్వానిస్తున్నాము. అలాగే ప్రతి విభాగానికి సంబంధించిన లేఖనాలను చూడటానికి సమయం కేటాయించండి.

పరిశుద్ధ గ్రంథము

తప్పిదములేని దేవుని వాక్యంపై మా విశ్వాసాన్ని మేము ధృవీకరిస్తున్నాము. మేము దాని సత్యాలను ప్రశస్తముగా నెంచి భద్రపరచుతాము మరియు దాని గద్దింపులను మేము గౌరవిస్తాము.

పాత మరియు క్రొత్త నిబంధనల యొక్క 66 పుస్తకాలను దేవుని వాక్యము అని అంటారు. ఇది పరిశుద్ధాత్మ ప్రేరేపణచే యివ్వబడింది. కొన్ని శతాబ్దాల క్రితం దేవునిచేత ఎన్నుకోబడ్డ మనుష్యులచేత వ్రాయబడింది. పరిశుద్ధ గ్రంథము దాని మూలప్రతుల్లో లోపం లేకుండా ఉంది. సిద్ధాంతం మరియు అభ్యాసం యొక్క అన్ని విషయాలలో తుది అధికారం కలిగి పూర్తిగా నమ్మదగినదిగా ఉన్నది. మరియు ఇది యేసుక్రీస్తు యొక్క వ్యక్తి మరియు పనిపై కేంద్రీకృతమై ఉంది. 1 థెస్సలొనీకయులు 2:13; 2 తిమోతి 3:15–17; మరియు 2 పేతురు 1:20–21 చూడండి.

తండ్రియైన దేవుడు

మేము సృష్టికర్తయైన దేవుణ్ణి అనంతమైన పరిపూర్ణత మరియు మా మార్గాలన్నిటితో సన్నిహితంగా పరిచయం కలిగియున్న మా పరలోకపు తండ్రిగా అంగీకరించుచున్నాము.

త్రిత్వములో మొదటి వ్యక్తిగా, తండ్రి అన్నిటికీ మూలం మరియు అన్నిటినీ పరిపాలించువాడు. సాధారణంగా సృష్టితో, మరి ముఖ్యంగా విశ్వాసులతో తన సంబంధంలో తండ్రిగా ఉన్నాడు. ఒకేఒక్క శాశ్వతమైన, సర్వశక్తిమంతుడు, సర్వజ్ఞుడు, పరిశుద్ధుడు, నీతిమంతుడు, ప్రేమగలవాడు, నిజమైనవాడు మరియు మారలేని దేవుడు ఉన్నప్పటికీ, ఒకే దేవుని ఐక్యతలో తండ్రి, కుమారుడు మరియు పరిశుద్ధాత్మ అనే ముగ్గురు దైవిక వ్యక్తులు శక్తి విషయంలో సమానంగాను, పాత్రల విషయంలో భిన్నత్వమును కలిగియున్నారు. కీర్తన 103:19; మత్తయి 28:19; మరియు 1 పేతురు 1:2 చూడండి.

ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు

మేము యేసుక్రీస్తును మా ప్రభువుగా కోరుకుంటున్నాము-మానవ శరీరముతో వచ్చిన దేవుడు-మన ఆరాధన యొక్క ఉద్దేశ్యము మరియు మన స్తుతులకు కారణభూతుడు.

త్రిత్వములో రెండవ వ్యక్తిగా, కుమారుడు తండ్రిని బయలుపరుస్తాడు. తండ్రి ప్రణాళిక ప్రకారం, నిత్యుడైన కుమారుడు తనను తాను తగ్గించుకుని అవతరించాడు. విడదీయరాని దైవత్వమును నిజమైన మానవత్వముతో ఏకం చేశాడు. సంపూర్ణ దేవుడుగా మరియు సంపూర్ణ మనిషిగా, యేసుక్రీస్తు పాపరహిత జీవితాన్ని జీవించాడు. మన పాపానికి పూర్తి ప్రాయశ్చిత్తము చెల్లించడానికి చనిపోయాడు. శారీరకంగా మరియు అద్భుతంగా మృతులలోనుండి లేచి, పరలోకమునకు ఆరోహణమైయ్యాడు, తిరిగి మహిమతో రానున్నాడు. యోహాను 1:1–3, 14; ఫిలిప్పీయులు 2:5-8; హెబ్రీయులు 1:1–3; మరియు 1 యోహాను 5:11-12 చూడండి.

పరిశుద్ధాత్మ

పరిశుద్ధాత్మను దేవుని యొక్క మూడవ సభ్యునిగా గుర్తించాము. ఆయన నిరంతరాయంగా పనిచేస్తూ మనం అపరాధులమని తీర్పు తీర్చుచు, ఒప్పించుచు, ఆదరించుచున్నాడు.

త్రిత్వములో మూడవ వ్యక్తిగా, పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు ప్రకటన మరియు పునరుద్ధరణ కోసం తండ్రి మరియు కుమారుని వ్యక్తిగత కర్తగా ఉన్నాడు. సృష్టిలో విస్తృతంగా మరియు చురుకుగా ఉన్నప్పటికీ, పరిశుద్ధాత్మ ప్రత్యేకంగా దేవుని ప్రజలలో నివసిస్తున్నాడు మరియు వ్యక్తిగతంగా విశ్వాసుల్లో ప్రత్యేకంగా నివసిస్తూ, వారికి క్రొత్త జీవితాన్ని ఇస్తూ, వ్యక్తిగత పరిశుద్ధత యొక్క జీవితాలకు వారిని శక్తివంతం చేస్తున్నాడు. యోహాను 14:26; అపొస్తలుల కార్యములు 1:5, 8; 1 కొరింథీయులు 6:19-20; మరియు ఎఫెసీయులు 1:13-14 చూడండి.

మానవత్వం యొక్క భ్రష్టత్వం

రక్షకుని యొక్క ప్రత్యామ్నాయ మరణం మరియు అద్భుత, శారీరక పునరుత్థానం ద్వారా సాధ్యమైన క్రొత్త జన్మతో పాటు ఆదాము పాపంలో పడిపోవటం వలన పరలోకం యొక్క నిరీక్షణ లేకుండా మానవాళి వదిలిపెట్టబడునట్లు మేము అంగీకరిస్తున్నాము.

ఆదాము యొక్క తిరుగుబాటు ఫలితంగా, ప్రజలందరూ మరణ శాపం క్రింద పడ్డారు. దేవుని సంతోషపెట్టడానికి ఇష్టపడని మరియు సంతోషపెట్టలేని మానవులందరూ ఆయన ఆశీర్వాదాలకు అర్హులు కాక, ఆయన సత్యానికి అంధులై, వారి పాపములలో ఆధ్యాత్మికంగాను శారీరకంగాను చనిపోయారు. న్యాయమైన మరియు పరిశుద్ధమైన దేవుని ముందు ఈ తీర్పు మానవ జీవితంలోని ప్రతి కోణంలోను విస్తరించి, క్రీస్తు ద్వారా దేవుని దయ వలన తప్ప మరేవిధముగాను నయం చేయలేని పరిస్థితి ఏర్పడింది. ఆదికాండము 3; యిర్మీయా 17:9; మరియు రోమా 3:10-18, 23; 5:12 చూడండి.

రక్షణ

రక్షణ అనేది అందరికీ దేవుని ప్రేమ బహుమతి అని మేము నమ్ముతున్నాము. విశ్వాసముతో అంగీకరించే వారు, క్రియలమూలముగా కాక, క్రీస్తులో క్రొత్త జీవులు అవుతారు.

పడిపోయిన మానవులు తమను తాము రక్షించుకోలేక పోతున్నందున, దేవుడు తన సార్వభౌమ దయ ప్రకారం, తన దగ్గరకు వచ్చేవారిని విశ్వాసం ద్వారా కృపచేత రక్షించడానికి పనిచేస్తాడు. ఖండింపబడిన మానవాళి స్థానంలో మరణశిక్షను అనుభవించడానికి దేవుడు తన కుమారుడైన యేసుక్రీస్తును పంపాడు. క్రీస్తు తన పాపాల కోసం చనిపోయాడని ఆ తరువాత మృతులలోనుండి లేచాడని సువార్తను విశ్వసించడం ద్వారా, ఒక వ్యక్తి తన సమస్త పాపములనుండి క్షమాపణ పొందుకోగలడు, దేవునిచే నీతిమంతుడని ప్రకటించబడవచ్చు, నూతన జీవితంలోకి క్రొత్తగా జన్మించవచ్చు మరియు దేవునితో నిత్యజీవానికి హామీ పొందుకుంటాడు. యోహాను 3:16; రోమా 10:9–10; 1 కొరింథీయులు 15:1–5; మరియు ఎఫెసీయులు 1:4-12; 2:8–9 చూడండి.

క్రీస్తు రాకడ

మా ప్రభువు వాగ్దానం చేసిన రాకడ కొరకు మేము ఎదురుచూస్తున్నాము, అది ఏ క్షణంలోనైనా సంభవించవచ్చు.

తండ్రి ప్రణాళిక ప్రకారం, విశ్వాసులకు రక్షణ మరియు బహుమానములు, అలాగే అవిశ్వాసులకు తీర్పు మరియు ఉగ్రతను కుమ్మరించడానికి యేసుక్రీస్తు ఒక రోజు శక్తితో తిరిగివస్తాడు. తీర్పుకు దారితీసే సంవత్సరాలు చెడును పెంచడం ద్వారా గుర్తించబడతాయని బైబిల్ బోధిస్తుంది, కాని ముగింపు యొక్క అసలు సమయం తెలియదు. తీర్పుకు దారితీసే సంవత్సరాలు చెడు పెరగటం చేత గుర్తించబడతాయని పరిశుద్ధ గ్రంథము బోధిస్తుంది, కాని అంతము యొక్క అసలు సమయం తెలియదు. ఇది ఏ క్షణంలోనైనా ప్రారంభమవుతుంది. క్రీస్తు తిరిగి వచ్చే వివరాలు కొన్నిసార్లు అస్పష్టంగా ఉన్నప్పటికీ, దాని వాస్తవికత ఖచ్చితంగా ఉంది. అలాగే విశ్వాసులందరూ ఆయన రాకడ కొరకు ఎదురుచూస్తూ పరిశుద్ధ జీవితాలను జీవించడానికి పిలువబడ్డారు. 1 థెస్సలొనీకయులు 4:13–5: 11 చూడండి; 2 థెస్సలొనీకయులు 2:1–12; హెబ్రీయులు 9:28; మరియు ప్రకటన 19:11-16.

మానవాళి యొక్క పునరుత్థానం

మరణించిన వారందరు ఊహాతీతముగా తిరిగి తీసుకురాబడతారని మేము నమ్ముతున్నాము. విశ్వాసులు దేవునితో నిత్య సహవాసానికి మరియు అవిశ్వాసులు దేవుని నుండి నిత్య యెడబాటుకి తేబడతారు.

భౌతిక మరణం వచ్చిన వెంటనే విశ్వాసి యొక్క ఆత్మ ప్రభువు సన్నిధిలోకి ప్రవేశించినప్పటికీ, రక్షణ యొక్క సంపూర్ణత క్రీస్తు తిరిగివచ్చే వరకు వేచి ఉండాల్సిందే. అప్పుడు మరణంలేని తన అమర శరీరం వంటి మహిమ శరీరాలతో విశ్వాసులను పునరుత్థానం చేస్తాడు. చరిత్రలోనున్న విశ్వాసులందరూ పరిపూర్ణ పరదైసులో నిత్యజీవాన్ని పొందుతారు, అవిశ్వాసులు తమ పాపాలకు శాశ్వతమైన యెరిగిన శిక్షను అనుభవించడానికి పునరుత్థానం చేయబడతారు. యోహాను 11:23–27; 1 కొరింథీయులు 15:51–57; 1 థెస్సలొనీకయులు 4:13–18; మరియు ప్రకటన 20:4–21:5 చూడండి.

క్రీస్తు శరీరం

ప్రభువు తన కుటుంబాన్ని, క్రీస్తు యొక్క సార్వత్రిక శరీరాన్ని విస్తరించడం కొనసాగిస్తున్నాడని మనకు తెలుసు. క్రీస్తు ఆ శరీరమునకు శిరస్సై పరిపాలించుచున్నాడు.

క్రీస్తు శరీరం అనేది యేసు క్రీస్తు ప్రభువుగా పరిపాలించే పరలోకం మరియు భూమిపై నిజమైన విశ్వాసులతో కూడిన సార్వత్రిక సంఘము. ఒక శాఖతో సంబంధం లేకుండా, నిజమైన విశ్వాసులందరూ పరిశుద్ధాత్మ చేత క్రీస్తు శరీరంలోకి ఆత్మీయంగా బాప్తిస్మము పొందుకున్నారు. అందువల్ల ఆయనతో మరియు ఒకరితో ఒకరు ఆత్మీయంగా ఐక్యమయ్యారు. రోమా 12:4–5; 1 కొరింథీయులకు 12:12–14; ఎఫెసీయులు 4:11-16; మరియు 1 పేతురు 2:9-10 చూడండి.

దేవుని కుటుంబం

దేవుని సత్యాన్ని ప్రకటించడానికి, శాసనాలు నిర్వహించడానికి, పరిపక్వత వైపు వృద్ధిని ఉత్తేజపరిచేందుకు మరియు దేవునికి మహిమను తీసుకురావడానికి ఉన్న స్థానిక సంఘములో భాగం కావడానికి మేము కృతజ్ఞులమైయున్నాము.

పరస్పర ధైర్యం మరియు ఆత్మీయ ఎదుగుదల కొరకు విశ్వాసులు ప్రత్యక్షమైన, స్థానిక సమాజంలో నమ్మకమైన సభ్యత్వానికి పిలువబడ్డారు. దేవుని కుటుంబంగా, ఆరోగ్యకరమైన స్థానిక సంఘము దేవుని మహిమపరిచే ఆరాధన, లేఖన-కేంద్రీకృత బోధన, సన్నిహిత సహవాసం మరియు సువార్త, శిష్యుల తయారీ, ఆర్థిక సహాయం, సేవ ద్వారా సంఘం యొక్క విశ్వాసం, నిరీక్షణ మరియు ప్రేమ యొక్క స్పష్టమైన వ్యక్తీకరణల ద్వారా గుర్తించబడింది. అపొస్తలుల కార్యములు 2:41–47; ఫిలిప్పీయులు 2:1–4; మరియు హెబ్రీయులు 10:24-25 చూడండి.