మొదటి తిమోతికి

ఈ పుస్తకాన్ని వ్రాసినదెవరు?

పౌలు చివరి అక్షరాల శ్రేణిలో ఇది మొదటిది. దీనితోపాటు 2 తిమోతిని మరియు తీతును కాపరుల పత్రికలు అని పిలుస్తారు. 1 తిమోతి వృద్ధాప్యమందున్న అపొస్తలుడైన పౌలు నుండి ఎఫెసులోని సంఘములో పనిచేస్తున్న తిమోతి అనే యువ కాపరికి ఆచరణాత్మక మరియు మతసంబంధమైన సలహాలను ఇచ్చింది. ఈ పత్రిక రాయడానికి ఒక దశాబ్దం కంటే ముందు, పౌలు మొదట తిమోతిని ఆసియ‌లోని లుస్త్ర నగరంలో కలుసుకున్నాడు. అక్కడ తిమోతి క్రైస్తవులచే మంచిపేరు పొందాడు మరియు గౌరవించబడ్డాడు (అపొస్తలుల కార్యములు 16:1-4). తిమోతి యొక్క అద్భుతమైన లక్షణాలను గుర్తించిన తరువాత, పౌలు తన రెండవ మిషనరీ ప్రయాణాన్ని కొనసాగిస్తున్నప్పుడు తనతో ప్రయాణించడానికి ఈ యువకుడిని నియమించుకున్నాడు. తిమోతి యొక్క ఉనికి పౌలుకు ఒక ముఖ్యమైన అవసరాన్ని తీర్చగలుగుతుంది, పౌలు తన సన్నిహితుడు మరియు దండయాత్రల్లో భాగస్వామియైన బర్నబా (15:36–41) తో విడిపోయినప్పుడు వీరి స్నేహం సంభవించినది.

మనమెక్కడ ఉన్నాము?

పౌలు యొక్క మృత్యువుపై పరిశుద్ధ గ్రంథము యొక్క నిశ్శబ్దం ఆధునిక కాలంలో చాలా చర్చనీయాంశమైంది. రోమా చక్రవర్తి యెదుట పౌలు తన విచారణ కోసం ఎదురుచూస్తూ రోమా జైలులో ఉండటంతో అపొస్తలుల కార్యముల గ్రంథము ముగుస్తుంది. రోమా పౌరులందరికీ రోమా చక్రవర్తికి విజ్ఞప్తి చేసే ఆధిక్యత ఉన్నది. అయితే, కాపరుల పత్రికల రచన అపొస్తలుల కార్యముల సంఘటనల తరువాత జరిగినట్లు స్పష్టంగా తెలుస్తుంది. కాబట్టి 1 తిమోతి రాసినప్పుడు పౌలు ఎక్కడ ఉన్నాడు? రోమీయులు అతన్ని జైలు నుండి విడుదల చేస్తారని పౌలు ఊహించాడు, ఇది క్రీ.శ. 62 చివరిలో జరిగి ఉండవచ్చు (ఫిలిప్పీయులకు 2:24). అతని విడుదల అతనికి ఎఫెసుకు ప్రయాణించే అవకాశాన్ని కల్పించింది, అలాగే తిమోతిని ఆ సంఘములో పరిచర్యలో నిలబెట్టింది. తరువాత పౌలు మాసిదోనియలో బోధించడానికి వెళ్ళాడు, అక్కడ ఎఫెసులో తిమోతి యొక్క పని గురించి విన్నాడు, అది బహుశా క్రీ.శ. 63 లో 1 తిమోతి రాయడానికి ప్రేరేపించింది.

మొదటి తిమోతికి వ్రాసిన పత్రిక ఎందుకంత ముఖ్యమైనది?

మొదటి తిమోతి పరిశుద్ధ గ్రంథమంతటిలో సంఘ నాయకత్వం మరియు నిర్వహణ కోసం చాలా స్పష్టమైన మరియు పరిపూర్ణమైన సూచనలను అందిస్తుంది. ఆరాధన కూడికలలో తగిన ప్రవర్తన, పెద్దలు మరియు పరిచారకుల అర్హతలు మరియు సంఘ క్రమశిక్షణ యొక్క సరైన క్రమం వంటి విభాగాలు ఇందులో ఉన్నాయి. ఈ ఆచరణాత్మక విషయాలపై పౌలు తిమోతికి సలహా ఇచ్చాడు, ఇది క్రైస్తవ నాయకులు మరియు వారు పర్యవేక్షించే సమూహములు కలిగియుండవలసిన పరిశుద్ధత అను లక్షణమును గూర్చి నొక్కి చెప్పడానికి యువ కాపరికి సహాయపడింది.

మొదటి తిమోతికి వ్రాసిన పత్రిక యొక్క ఉద్దేశమేమిటి?

తిమోతి యవ్వనం అతనికి బాగా సేవ చేసిందనడంలో సందేహం లేదు. తన ప్రజలకు సేవ చేయడానికి అవసరమైన శక్తిని మరియు బలాన్ని అది ఇచ్చింది. అయితే, వృద్ధ క్రైస్తవులు నాయకత్వములో జ్ఞానము మరియు అనుభవములేని యువకుని యొక్క నాయకత్వమును అంగీకరించలేకపోవటం అనివార్యమైన ఇబ్బందులను కలిగించింది. తిమోతి స్థిరమైన విశ్వాసం మరియు మంచి మనస్సాక్షి కలిగియుండి, నిందారహితునిగా, దేవుడనుగ్రహించిన వరమును ఉపయోగించువానిగా ఒక ఉదాహరణగా ఉండటం పౌలుకు చాలా ప్రధానమైనది (1 తిమోతి 4:12-16).

అయితే, అలాంటి పని ఆ యువకుడికి అంత సులభం కాదని పౌలుకు తెలుసు. అందువల్ల, రెండు సందర్భాలలో పౌలు తిమోతిని “మంచి పోరాటం పోరాడుమని” ప్రోత్సహించాడు (1:18; 6:12). మంచి విషయములో ఓర్పు అనేది తిమోతికి ఒక పోరాటముగా మారిపోయింది, దీనికి దృఢత్వము మరియు స్పష్టమైన ఉద్దేశ్యం అవసరం.

నేను దీన్ని ఎలా వర్తింపజేయాలి?

మన సంఘముల నాయకులు వారి సంరక్షణలో ఉన్న క్రైస్తవుల ఆత్మీయ వృద్ధిని ప్రోత్సహించడంలో పాల్గొనేటప్పుడు ముఖ్యమైన పాత్రలను పూరించుచున్నారు. మన సంఘాలలో మరియు మన వ్యక్తిగత జీవితంలో ఈ పెద్దల ప్రాముఖ్యత మనకు తెలుసు, కాని సంఘ నాయకులకు సరైన అర్హతలు మరియు వారి పాత్రల గురించి స్పష్టమైన అవగాహన పొందడానికి 1 తిమోతి సహాయపడుతుంది. తాను ఆశించిన విషయాలను తిమోతి తన పరిచర్యలో సంబోధిస్తాడని పౌలు యొక్క పత్రిక మనకు చూపిస్తుంది. అలాగే మన నాయకులు తమ సొంత పరిచర్యలలో అనుసరించగల ఒక రకమైన నమూనాలను అందిస్తుంది.

మీ నాయకులు 1 తిమోతిలో పౌలు చేసిన హెచ్చరికలను ఎలా నెరవేర్చుచున్నారు? మన సంఘములు పరిశుద్ధ గ్రంథము యొక్క లక్ష్యమునకు దగ్గరగా ఉన్నప్పుడు బలంగా ఉంటాయి. మీరు మీ సంఘాన్ని చూస్తున్నప్పుడు లేదా క్రొత్త సంఘము కొరకు చూస్తున్నప్పుడు, నాయకుల ప్రాధాన్యతలను పరిగణించండి. బలమైన సిద్ధాంతానికి, నాయకుల వ్యక్తిగత జీవితాలలో స్వచ్ఛతకు, మరియు క్రైస్తవ విశ్వాసాన్ని ఉదాహరణగా జీవించడానికి ప్రాధాన్యతనివ్వండి. ఆ లక్షణాలను కనుగొనండి, అప్పుడు మీరు అభివృద్ధి చెందగల సంఘాన్ని మీరు తప్పకుండా కనుగొంటారు.