తీర్పు దినము

“జీవగ్రంథము” అనేది పాత నిబంధనలో లోతైన మూలాలు కలిగిన క్రొత్త నిబంధన భావన (నిర్గమకాండము 32:32-33; దానియేలు 12:12; మలాకీ 3:16). పాత నిబంధన కాలంలోని విశ్వాసులు పాత నిబంధనను ఘనపరచినందున, విశ్వాసం ద్వారా కృప చేత రక్షించబడ్డారు. యేసు క్రొత్త నిబంధన ఆరంభించినప్పుడు, “మీ పేరులు పరలోకమందు వ్రాయబడియున్నవని సంతోషించుడి,” అని ఆయన తన శిష్యులతో చెప్పెను (లూకా 10:20). యేసు యొక్క ఇతర నమ్మకమైన పరిచారకులతో పాటు వారి పేరులు జీవగ్రంథములో వ్రాయబడినవని గుర్తుచేస్తూ […]

Read More

భయపడవద్దు . . . ఇది కేవలం మీ భవిష్యత్తు మాత్రమే

ప్రతి రాత్రి 1:00 a.m. గంట వస్తుంది, కాని నేను ఎప్పటికీ మర్చిపోలేని ఒక 1:00 a.m. ఉంది. మీరు బాగా నిద్రపోతున్నప్పుడు, నేను గుడ్లు మిటకరిస్తూ మరీ మేల్కొని ఉన్నాను. . . పిచ్చివానిలా దేవునితో మాట్లాడుచున్నాను! నేను ఒక చిన్న జంట-ఇంజిన్ విమానంలో అనుభవజ్ఞుడైన పైలట్‌తో ఉన్నాను, గంటకు 200 మైళ్ల వేగంతో పొగమంచు, దట్టమైన మేఘావృతం ద్వారా వేగంగా ఆ విమానం దిగుతున్నది. పైలట్ ఎంతో ఆనందముతో ఆస్వాదిస్తున్నాడు . . . […]

Read More

క్రీస్తు రాకడ

ఒక సాయంత్రం నేను నా భార్య కలిసి ప్రశాంతమైన సంభాషణను ఆస్వాదిస్తున్నాము. మేము తాజాగా ఉత్తేజాన్నిచ్చే కాఫీని త్రాగుచున్నాము, ఇల్లు అసాధారణంగా నిశ్చలముగా ఉంది, మరియు ఆ సాయంత్రం ఎక్కడికీ వెళ్ళే ప్రణాళికలు లేవు. ఇది నిజంగా మళ్ళీ అవసరమైనప్పుడు మీరు మూటగట్టుకుని, తరువాత ఉపయోగం కోసం రిజర్వు చేసుకోవాలని మీరు కోరుకునే ఆ ప్రతిష్టాత్మకమైన సందర్భాలలో ఇది ఒకటి. అనుకోకుండా, మా చర్చ క్రీస్తు రెండవ రాకడ యొక్క అంశము వైపు తిరిగింది. కొన్ని నెలల్లో […]

Read More

క్రీస్తు రాకడను బలపరచు లేఖనములు

క్రీస్తు రాకడను గురించి బైబిల్ ప్రవచనం నుండి వచ్చిన ఈ వాస్తవాలు మిమ్మల్ని ఆశ్చర్యపరచవచ్చు: బైబిల్లోని ప్రతి 30 వచనాలలో ఒకటి క్రీస్తు రాకడ లేదా అంత్యకాలము విషయం గురించి ప్రస్తావించింది. క్రొత్త నిబంధనలోని 216 అధ్యాయాలలో, క్రీస్తు రాకడను గూర్చి 300 కి పైగా సూచనలు ఉన్నాయి. 27 క్రొత్త నిబంధన పుస్తకాలలో 23 క్రీస్తు రాకడను గూర్చి పేర్కొన్నాయి. పాత నిబంధనలో, యోబు, మోషే, దావీదు, యెషయా, యిర్మీయా, దానియేలు వంటి ప్రసిద్ధ మరియు […]

Read More