ఈ రోజు అవసరం: ఆదరణ పరిచర్య

హెన్రీ డ్రమ్మండ్ యొక్క వ్యాఖ్య నన్ను కొన్నిసార్లు వెంటాడుతుంది: . . . లోపల ఉన్నట్లు చెప్పుకునే వారి ప్రేమలేని లక్షణం ద్వారా ఎంతమంది తప్పిపోయినవారు దేవుని రాజ్యం నుండి దూరముగా ఉంచబడ్డారు?1 మీతో ఈ రహస్య సంభాషణ‌లో, క్రైస్తవ వర్గాలలో తరచుగా కనిపించే ఒక “ప్రేమలేని లక్షణం” ఎంచుకొని . . . ఆపై దానిని సానుకూల దృక్పథం నుండి అభివృద్ధి చేసేలా మీరు నన్ను అనుమతిస్తారా? నేను మన సంబంధాలలో ఆదరణ లేకపోవడం గురించి […]

Read More

మనుగడ కోసం నిరీక్షణ

వాస్తవానికి, అమెరికాలోని స్థిరనివాసులు తమ ఎకరాల మొత్తం మధ్యలో తమ ఇళ్ళను నిర్మించుకున్నారు. తరువాత, వారిలో చాలామంది తమ పొరుగువారికి దగ్గరగా ఉండటానికి లోపలి మూలలకు జరిగారు. అర్థం చేసుకోండి, నేను అప్పటికి జీవించిలేను, కానీ నేను చదివిన దాని ప్రకారం వాస్తవానికి అదే జరిగింది. “యువకుడా, పశ్చిమానికి వెళ్ళు!” అనేది అమెరికా యొక్క సవాలు అయినప్పుడు . . . కుటుంబాలను విడిగావుంచి పరిశీలించడానికి మరియు గుర్రపు బండిలో బయటి ప్రపంచాన్ని చూచి ప్రతికూల వాతావరణాన్ని […]

Read More

నన్ను బాధపెట్టిన వ్యక్తి పట్ల నేను ఎలా స్పందించాలి?

ప్రశ్న: నా స్నేహితురాలని నేను పిలిచే వ్యక్తి నా గురించి గుసగుసలాడింది. ఆమె చేష్టల వలన నేను చాలా బాధపడ్డాను. నేను ఆమెను నమ్మి ఒక విషయం చెప్పాను, కాని ఆమె ఆ విషయాన్ని నా మిగిలిన స్నేహితులకు చెప్పేసింది. నేను సంఘములో నా ముఖాన్ని కూడా చూపించలేను. నేను ఆమె పట్ల చాలా కోపంగా ఉన్నాను. నేను ఇక ఆమెతో మాట్లాడటంలేదు, అయితే అది తప్పని నాకు తెలుసు. నా బాధ మరియు కోపాన్ని నేను […]

Read More